කංසා අධි අවදානම් සහිත මත්ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුවෙන් ඉවතටඅධි අවදානම් සහිත මත්ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුවෙන් “කංසා” ඉවත් කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පියවර ගෙන තිබේ. Like Our …

source

About the Author: admin

You might like

Leave a Reply